Statika mostů

DOLNÍ SLOVĚNICE, MOSTY ev. č. 148-005; 148-006; 148-007

Stavebně statický průzkum a doporučený postup opravy objektu


Zadání

Po dohodě s odborným územním pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích jsem provedl průzkum slověnických mostů, posoudil jejich stavebně statický stav, nutnost a možnosti opravy.


Podklady

[1] https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=skicic&idrastru=BUD339018270&extent=11021.676403352789,-17186.976758953497,20635.08763017525,-12240.075565151104&link=ext
[2] Mostní listy, archivní fotografie z mostních listů
[3] Most ev.č.148-005, Běžná prohlídka mostu, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Ing. Václav Novotný, 26.2.2020
[4] Most ev.č.148-006, Běžná prohlídka mostu, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Ing. Václav Novotný, 26.2.2020
[5] Most ev.č.148-007, Běžná prohlídka mostu, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Ing. Václav Novotný, 5.6.2020
[6] Sypaný val a stavba mostu ve Slověnicích, archivní rešerše, Státní oblastní archiv v Třeboni, Mgr. Markéta Hrdličková PhDr. Aleš František Plávek, 17. července 2020
[7] Mosty ve Slověnicích, PhDr. Radim Urbánek, 19. srpna 2020
[8] Demolice fary v Dolních Slověnicích a úpravy hráze s odstraněním historických mostů z hlediska ochrany krajinného rázu, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc, 30. 10. 2020
[9] Vlastní průzkum a fotodokumentace


Historie stavby a podklady

Indikační skicou [1] je mezi Horními a Dolními Slověnicemi doložen zřejmě dřevěný most. V letech 1857-1858 byl zbudován sypaný val s kamennými mosty [6]. Most ev. č. 148-005 byl ve 20. letech 20. století nahrazen mostem železobetonovým.

Historie stavby je dokumentována v příloze [6], její význam urbanistický, technický i památkový je doložen v příloze [7], v příloze [8] je hodnocen význam současné podoby valu a mostů z hlediska ochrany krajinného rázu.


Současný stav

Konstrukci, stavební a statický stav mostů dokumentují mostní listy [2] a běžné prohlídky mostu z roku 2020 [3], [4], [5].


Most ev. č. 148-005 má monolitickou konstrukci. Podpěry jsou masivní z prostého betonu, železobetonovou konstrukci vlastního mostu, která je od podpor dilatována, tvoří čtyři podélné trámy s příčnými rozpěrami. Trámy nesou desku, její přesahy pod chodníky podpírají na obou stranách konzoly.

Podle [3] jsou nosníky uloženy na lepence, most nemá klouby. Trubkové zábradlí je uloženo do železobetonových sloupků, které jsou nad podporami zdvojeny. Křídla mostu jsou obložena nebo zděna z lomového kamene, podle podkladu [3] jsou betonová.

Mostní prohlídka [3] uvádí: „Most zařazen v Bílé knize do plánu na celkovou rekonstrukci (zpracována PD, realizace v roce 2021)“ Podle poslední hlavní prohlídky byl „stavební stav spodní stavby: Uspokojivý; stavební stav nosné konstrukce: Dobrý“.

V kapitole B. Stav a závady… [3] uvádí: „Nezjištěny závady v založení mostních podpěr a křídel, zemní těleso stabilní, na svazích roste křoví...beton podpěr je vlhký, pod hladinou silně degradovaný do hloubky 60-100 mm. Mostními závěry zatéká voda na úložné prahy…opadlá omítka na podpěrách…průsaky vody v křídlech. V úrovni úložných prahů podélná trhlina v pracovní spáře. Dilatacemi a pod římsami zatéká do nosné konstrukce… na krajním trámu odkrytá výztuž… V živičné vozovce trhliny. Přechodové oblasti prosedlé… betonové římsy jsou povrchově degradované…“

V kapitole C. Opatření…  [3] uvádí: periodicky: …odstraňování vegetace…čištění krajnic … odstranění nutno do 5 let: …Činnost charakteru opravy, rekonstrukce a potřeby nového mostu…Požadované datum odstranění: 12. 11. 2021… odhad ceny: vypracování dokumentace 450 000 Kč… odhad ceny charakteru opravy: 35 mil. Kč…“ Součástí prohlídky [3] je fotodokumentace.


Příčiny poruch, jejich závažnost a možnost opravy

Prohlídka [3] dokumentuje současný statický stav mostu, jeho závady a poruchy a poukazuje i na některé příčiny poruch.

Zásadní význam má zjištění, že statická funkce mostu není narušena a jeho únosnost je dostatečná. Velmi závažná je skutečnost, že do konstrukce mostu zatéká a dochází k narušení betonu. Obnažení výztuže bylo zjištěno zatím jen ve zcela omezeném rozsahu, nicméně oprava je nutná.

Příčinou zatékání je nedostatečné odvodnění vozovky na mostě, ale i na celém valu. Mostovka není dilatována, je prosedlá nad uložením mostu, kde dochází k zatékání (foto 232, [3]/č.13).

Oprava mostu bude spočívat v provedení těchto prací:

•         úprava odvodnění celého valu (viz Doporučený postup),

•         lokální oprava narušeného betonu.

Návrh na odstranění mostu není v podkladu [3] zdůvodněn, náklady na úpravu vozovky a opravu betonů jsou ve srovnání s náklady na stavbu nového mostu nesrovnatelné a zjevně nehospodárné. Malý rozsah narušení betonového mostu dokládá kvalitu jeho provedení, téměř stoleté stáří je důvodem pro jeho zachování a ochranu jako technické a urbanistické památky.


Most ev. č. 148-006 je zděný z lomového kamene. Nosnou konstrukci tvoří téměř půlkruhová valená klenba. Podpěry a křídla jsou z lomového zdiva. Parapet je zděný, krytý masivními žulovými deskami, lokálně spojovanými železnými skobami. V severním parapetu je kamenný pilířek s litinovým krucifixem. Zdivo včetně parapetu je omítnuto cementovou stříkanou omítkou (torkretem).

Mostní prohlídka [4] uvádí: „Most zařazen v Bílé knize do plánu na celkovou rekonstrukci (zpracována PD, realizace v roce 2021)“

Podle poslední hlavní prohlídky byl „stavební stav spodní stavby: Špatný, stavební stav nosné konstrukce: Uspokojivý“.

V kapitole B. Stav a závady… [4] uvádí: „Nezjištěny závady v založení mostních podpěr a křídel, svahy obložené kamenným záhozem nevykazují poruchy…v torkretu podpěry svislá trhlina s průsaky…v omítce křídel trhliny…v čelních zdech drobné trhliny ve spárování…lokálně odpadlé spárování… v podhledu klenby trhliny v torkretu s průsaky vody… ve vozovce trhliny… chrliče v čelních zdech zaslepené"

V kapitole C. Opatření…  [4] uvádí:

periodicky: …odstraňování vegetace…čištění …

Odstranění mostu prohlídka [4] nenavrhuje.

Součástí prohlídky je fotodokumentace.


Příčiny poruch, jejich závažnost a možnost opravy

Prohlídka [4] dokumentuje současný statický stav mostu, jeho závady a poruchy a poukazuje i na některé příčiny poruch.

Zásadní význam má zjištění, že statická funkce mostu není narušena. Trhliny v podhledu klenby, zejména trhliny podélné, byly způsobeny vyluhováním pojiva z malty vodou protékající klenbou. Pronikání vody klenbou dokládají průsaky při deštivém počasí, degradaci malty krápníky a povlak sintru na spodním líci klenby. Trhliny v klenbě jsou při krajích, v blízkosti zděných parapetů, které zadržují povrchovou vodu a sníh. Dokládá to růst mechů a zelené řasy u parapetu (foto 230).

Podélné trhliny neovlivňují podstatným způsobem únosnost klenby, která je vzhledem k malému rozpětí a velké tloušťce klenby z kvalitního kamene pravděpodobně dostatečná. Čela klenby, kde je patrná dobrá kvalita zdiva, nemají kromě lokálně narušeného spárování žádné poruchy.

Příčinou zatékání je nedostatečné odvodnění vozovky na mostě, ale i na celém valu. Velmi nevhodným zásahem bylo opatření kamenného zdiva nástřikem cementovou omítkou. Utěsnění povrchu zabraňuje vytékání a odpařování vody ze zdiva, kam se dostává ze srážek, tekoucí povrchové vody i odparem z rybníka. Voda zadržená ve zdivu vyluhuje vápenné pojivo, vyplavuje degradovanou maltu, vlhké zdivo při mrznutí zvětšuje svůj objem a vyvolává v degradovaném zdivu silová napětí. Díky kvalitní vazbě zdiva a pevnému stavivu se nepříznivý vliv cementového nástřiku projevil zatím jen omezeně (částečným narušením spar, vznikem trhlin v torkretovém nástřiku a jeho odpadáváním.

Oprava mostu bude spočívat v provedení těchto prací:

•         úprava odvodnění celého valu (viz Doporučený postup),

•         odstranění cementového nástřiku takovým způsobem, aby nedošlo k narušení kamene a autentických spar,

•         oprava trhlin ve zdivu (hloubkové spárování a případná injektáž) – v žádném případě není vhodné trhliny kotvit kovovými prvky,

•         posouzení únosnosti klenby,

•         oprava narušeného zdiva a spárování,

•         oprava parapetů a uložení krycích desek,

•         materiály pro opravu, zejména malty, je nutno volit s ohledem na stávající stavivo a malty,

•         návrh opravy je nutno v rozpracovanosti konzultovat s NPÚ.

Velmi dobrý stav nosné konstrukce mostu dokládá kvalitu jeho provedení, zásadní význam má jeho ochrana jako technické, urbanistické a historické památky.


Most ev. č. 148-007 je zděný z lomového kamene. Nosnou konstrukci tvoří téměř půlkruhová valená klenba. Podpěry a křídla jsou z lomového zdiva. Parapet je zděný, krytý masivními žulovými deskami, lokálně spojovanými železnými skobami. Zdivo včetně parapetu je omítnuto cementovou stříkanou omítkou (torkretem).

Mostní prohlídka [4] uvádí: „Most zařazen v Bílé knize do plánu na celkovou rekonstrukci (zpracována PD, realizace v roce 2021)“

Podle poslední hlavní prohlídky byl „stavební stav spodní stavby: Špatný, stavební stav nosné konstrukce: Špatný“

V kapitole B. Stav a závady… [4] uvádí: „Nezjištěny závady v založení mostních podpěr a křídel, svahy obložené kamenným záhozem, v torkretové omítce trhliny …v podpěry svislé trhliny s průsaky…v omítce křídel trhliny… v čelních zdech drobné trhliny ve spárování…lokálně odpadlé spárování… v podhledu klenby trhliny v torkretu s průsaky vody s výluhy pojiva… pod parapetní zdí podélná trhlina do šířky 5 mm… sádrové terče s datem listopad 2015 neporušené…ve vozovce trhliny… vozovka popraskaná a propadlá vlivem podmočení při povodni 2013…původní chrliče jsou zaslepené"

V kapitole C. Opatření…  [4] uvádí:

periodicky: …odstraňování vegetace…čištění …

Odstranění mostu prohlídka [4] nenavrhuje.

Součástí prohlídky je fotodokumentace.


Příčiny poruch, jejich závažnost a možnost opravy

Prohlídka [4] dokumentuje současný statický stav mostu, jeho závady a poruchy a poukazuje i na některé příčiny poruch. Příčiny poruch, jejich závažnost a možnosti opravy jsou shodné jako u mostu ev. č. 148-006:

Zásadní význam má zjištění, že statická funkce mostu není narušena. Trhliny v podhledu klenby, zejména trhliny podélné, byly způsobeny vyluhováním pojiva z malty vodou protékající klenbou. Pronikání vody klenbou dokládají průsaky při deštivém počasí, degradaci malty krápníky a povlak sintru na spodním líci klenby (foto 225). Trhliny v klenbě jsou při krajích, v blízkosti zděných parapetů, které zadržují povrchovou vodu a sníh. Dokládá to růst mechů a zelené řasy u parapetu (foto 227).

Podélné trhliny neovlivňují podstatným způsobem únosnost klenby, která je vzhledem k malému rozpětí a velké tloušťce klenby z kvalitního kamene pravděpodobně dostatečná. Čela klenby, kde je patrná dobrá kvalita zdiva, nemají kromě lokálně narušeného spárování žádné poruchy.

Příčinou zatékání je nedostatečné odvodnění vozovky na mostě, ale i na celém valu. Velmi nevhodným zásahem bylo opatření kamenného zdiva nástřikem cementovou omítkou. Utěsnění povrchu zabraňuje vytékání a odpařování vody ze zdiva, kam se dostává ze srážek, tekoucí povrchové vody i odparem z rybníka. Voda zadržená ve zdivu vyluhuje vápenné pojivo, vyplavuje degradovanou maltu, vlhké zdivo při mrznutí zvětšuje svůj objem a vyvolává v degradovaném zdivu silová napětí. Díky kvalitní vazbě zdiva a pevnému stavivu se nepříznivý vliv cementového nástřiku projevil zatím jen omezeně (částečným narušením spar, vznikem trhlin v torkretu a jeho odpadáváním.

Oprava mostu bude spočívat v provedení těchto prací:

•         úprava odvodnění celého valu (viz Doporučený postup),

•         odstranění cementového nástřiku takovým způsobem, aby nedošlo k narušení kamene a autentických spar,

•         oprava trhlin ve zdivu (hloubkové spárování a případná injektáž) – v žádném případě není vhodné trhliny kotvit kovovými prvky,

•         posouzení únosnosti klenby,

•         oprava narušeného zdiva a spárování,

•         oprava parapetů a uložení krycích desek,

materiály pro opravu, zejména malty, je nutno volit s ohledem na stávající stavivo a malty,

•         návrh opravy je nutno v rozpracovanosti konzultovat s NPÚ.

Velmi dobrý stav nosné konstrukce mostu dokládá kvalitu jeho provedení, zásadní význam má jeho ochrana jako technické, urbanistické a historické památky.


Doporučený postup

Je nutná změna odvodnění vozovky na valu i mostech. Doporučuji zřídit v celé délce valu povrchové odvodnění žlábky v dostatečném spádu, které budou vhodným způsobem vyvedeny do zpevněných svahů valu. Na mostech by žlábky měly být spádovány na obě strany. Kamenné mosty by měly mít od parapetu spádovaný chodník se zvýšeným obrubníkem, při kterém bude vpusť zaústěná do stávajících chrličů, jejichž funkce by měla být obnovena. Nad uložením mostů by měly být ve vozovce spolehlivě odvodněné dilatace.

Vozovku a odvodňovací systém je nutno pravidelně čistit a opravovat. Návrh řešení je třeba v rozpracovanosti konzultovat s NPÚ.

Únosnost kleneb by měla být posouzena, přestože se neprojevují statické poruchy způsobené přetížením (doporučuji posoudit lomové zdivo na maltu vápennou a na maltu nastavenou). Vzhledem k malému rozpětí a velké tloušťce klenby předpokládám, že nebude nutné únosnost kleneb zvyšovat.

Oprava mostů bude pravděpodobně možná jen s minimálním omezením provozu


Závěr

Z dosavadních podkladů a průzkumu na místě vyplývá, že:

•         mosty nemají závažné statické poruchy, mají dostatečnou únosnost a jsou schopny plnit svou funkci,

•         sypaný val a mosty vyžadují opravu, která musí být navržena a provedena s ohledem na jejich významnou hodnotu památkovou, technickou i krajinotvornou,

•         oprava nevyžaduje mimořádné náklady ani náročné speciální technologie,

Návrh na odstranění mostů a jejich nahrazení novými obloukovými mosty ze železobetonu není možno obhájit z hlediska funkčního, ekonomického ani z hlediska trvanlivosti. Založení sypaného valu v celém rozsahu na pilotách je zbytečné a naprosto nehospodárné. Nehospodárné by bylo i nahrazení kamenných kleneb (které přes téměř dvousetleté stáří stále plní svou funkci a jsou schopny opravy, která jejich životnost prodlouží na staletí) konstrukcemi železobetonovými, jejichž životnost je 70 až 100 let.


Přílohy

[1]  Indikační skica (1827)
[6]  Sypaný val a stavba mostu ve Slověnicích, archivní rešerše, Státní oblastní archiv v Třeboni, Mgr. Markéta Hrdličková, PhDr. Aleš František Plávek, 17. července 2020
[7]  Mosty ve Slověnicích, PhDr. Radim Urbánek, 19. srpna 2020
[8]  Demolice fary v Dolních Slověnicích a úpravy hráze s odstraněním historických mostů z hlediska ochrany krajinného rázu, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc, 30. 10. 2020


Most ev.č.148-005
  foto 232 Trhliny ve vozovce nad uložením mostních trámů, propad vozovky
Most ev.č.148-006
  foto 228, 230 Parapet opatřený cementovým nástřikem, vlhkost při jeho patě.
Most ev.č.148-007
  foto 224 Kamenné zdivo s torkretem, zaslepený chrlič, trhlina v cementovém povrchu křídla
  foto 225 Průsaky klenbou, vápenný sintr, zelená řasa a mechy na podhledu klenby.
  foto 227 Parapet opatřený cementovým nástřikem, vlhkost při jeho patě.

                                    

Ing. Jan Vinař, říjen 2020

autorizovaný inženýr
pro statiku a dynamiku staveb
a pro pozemní stavby
ČKAIT  0000769
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)