Nesouhlas s demolicí fary a mostů

Nesouhlas s demolicí fary a mostů Dolních Slověnicích


Dolní a Horní Slověnice v okrese České Budějovice jsou malebnou jihočeskou vesnicí, která má zajímavou urbanistickou strukturu a její zástavba je dosud tvořena početným a komplexním souborem tradiční lidové architektury. Pro tyto kvality byla mj. zařazena do encyklopedického výběru českých vesnic od Jana Pešty. Působivost místa umocňuje krajinný ráz, a to poloha na okraji třeboňské rybniční soustavy při výběžku jednoho z největších českých rybníků – Dvořiště, jehož založení sahá již do středověku. Za pozornost stála mj. i malíři, básníku a spisovateli Ladislavu Stehlíkovi v jeho životním díle, Zemi zamyšlené.


V současné době je cenný charakter tohoto místa ohrožen razantním stavebním záměrem Jihočeského kraje a města Lišov, kterému mají padnout za oběť historické objekty spoluutvářející samotné jádro Dolních Slověnic. Má být zdemolován areál klasicistní fary z roku 1795, umístěný v mimořádně exponované poloze při zatáčce naproti gotickému kostelu sv. Mikuláše a Linharta a zlikvidováno má být unikátní, přibližně 120 m dlouhé, přemostění výběžku rybníka Dvořiště, tvořené sypaným valem s klenutými mosty z poloviny 19. století, doplněné dvouřadou lipovou alejí. Za cca 45 milionů korun mají být nahrazeny parkovištěm s betonovou zámkovou dlažbou a novými moderními mosty, v normovém šířkovém uspořádání, které naprosto nerespektují jejich původní vzhled.


Lze konstatovat, že navrhované řešení naprosto nerespektuje výrazné hodnoty kulturního dědictví a přírodního prostředí. Záměr byl od počátku připravován v rozporu se zákonem o státní památkové péči; není v souladu s mezinárodní Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, ale ani se zákonem stavebním a zákonem o ochraně přírody a krajiny (s ohledem na ochranu krajinného rázu). Kromě toho porušuje vlastní územní plán města Lišov, kde je kladen důraz na zachování historického prostředí a mostů, které mají být jako technické památky chráněny před poškozením. Zmíněné objekty jsou navíc i ohledně statiky ve vyhovujícím stavu.


Razantní zásah do malebného a hodnotného zákoutí jižních Čech, pohříchu nedoceněného částí místních obyvatel, včetně vedení města Lišov, vzbudil zaslouženou pozornost v médiích, ale také u některých spolků (k nimž se připojila i Calla) a řady odborníků na architekturu, urbanismus, památkovou péči, historii a ochranu přírody a krajiny, z nichž mnozí ve svých vyjádřeních poukazují na nepřípustnost realizace tohoto záměru a na potřebu nalezení vhodného řešení při respektu k hodnotám prostředí.


Více informací o problému lze nalézt na internetových stránkách Dědictví Lišovska, které se problému věnují: https://www.dedictvilisovska.cz/. Zde lze kromě novinových článků, stanovisek spolků a argumentů odborníků nalézt i petici, jejímž podpořením můžete vyjádřit nesouhlas s devastací jádra Dolních Slověnic a snad tak i přispět k jeho záchraně. Za případnou podporu a předání informací o tomto problému lidem ve Vašem okolí, jimž by osud Slověnic nemusel být lhostejný, Vám předem děkuji.


Jan Eliška

listopad 2020
Statika fary
Předchozí

Statika fary

Přidat recenzi
Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro statiku a dyna...
Číst více
Statika mostů
Další

Statika mostů

Přidat recenzi
Jan Vinař, autorizovaný inženýr pro statiku a dyna...
Číst více
Tři facky

TŘI FACKY

Přidat recenzi
Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Číst více
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Číst více
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Číst více
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Číst více
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Číst více
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Číst více
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Přidat recenzi
Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Číst více
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Číst více
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Přidat recenzi
Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)
Číst více