Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář

(historik, archivář, autor publikací o Lišově a okolí)


Historický význam farní budovy čp. 29 v Dolních Slověnicích


Úkolem archiváře je především pečovat o písemné prameny k dějinám regionu a poskytovat údaje z nich jako podklad k dalšímu jednání. Pokud jde o budovu fary v Dolních Slověnicích, písemná dokumentace umožňuje učinit si jen hrubou představu o stavebním vývoji.


Slověnický kostel byl farním ve středověku, později byl jako filiální spravován z Lomnice nad Lužnicí. Samostatná jednotka duchovní správy (lokalie) zde nově vznikla roku 1787 a zpočátku kněz obýval nevyhovující, zřejmě pronajaté prostory. Ke stavbě vlastního objektu došlo pravděpodobně kolem přelomu 18. a 19. století, roku 1808 už je popisována budova se čtyřmi obytnými místnostmi. Chátrání a nevyhovující vybavení vedlo roku 1865 ke stavebním adaptacím, které spočívaly ve zřízení nového komína, záchodu a podobně.


Budova fary v Dolních Slověnicích spolu s protilehlým kostelem, školou, selskými statky a silniční hrází s klenutým mostem přes výběžek rybníka Dvořiště tvoří jedinečný celek, dokládající historický vývoj, starobylost vesnice i její dřívější střediskovou funkci v rámci užšího regionu. 


PhDr. Daniel Kovář

V Českých Budějovicích, 18. 12. 2019


Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)