Odpověď k texu o farní budově v Dolních Slověnicích

Text neotištěný v Lišovském zpravodaji 3/2020,

umístěný pouze v elektronické verzi.


Vzhledem k tomu, že starosta města Lišov, Bc. Jiří Švec, uvedl ve svém příspěvku „Kulturní památka versus most, chodník a parkoviště pro hřbitov?“, otištěném v Lišovském zpravodaji 2/2020, s. 4–6, zavádějící a nepravdivé údaje, považuji za nutné opravit některé skutečnosti a poukázat na pasáže, jež obsahují taková tvrzení, která poškozují mou osobu, některé zastupitele a pověst celé obce.


Návrh na zrušení demoličního výměru na budovu bývalé farní budovy v Dolních Slověnicích vzešla z občanské iniciativy začátkem roku 2020 jako snaha o přehodnocení přístupu města k této demolici. V téže době jsem se, s ohledem na nově zjištěné historické skutečnosti a poskytnuté expertízy z oblasti památkové péče, rozhodl tento záměr podpořit. Následně projednalo celou záležitost zastupitelstvo města na své mimořádné schůzi dne 3. února 2020, na níž hlasovalo v neprospěch tohoto záměru. Není mi zřejmé, že bych inicioval jakékoliv kroky, bránící městu v realizaci připravovaných investic před a po zmiňovaném období. Není pravdou, že bych napadal část jedné, natož dalších investic. Pravdou není ani to, že svými aktivitami šířím pomluvy, jimiž mohu městu způsobit finanční újmu.


Za subjektivní a zcela mimo kontext považuji, tvrzení, že se po komunálních volbách 2018 nenaplnily ambice některých lidí. Takové zvolání je pouhou domněnkou jednoho člověka, která nemá a nemůže mít nikde oporu, a proto pozbývá vypovídací hodnoty. Smysl ztrácí i tvrzení, že jsem se svými plány předem neseznámil ostatní zastupitele a vzal tím možnost rozhodnout si o svých věcech doma. Naopak chci vyjádřit nepochopení jednak nad tím, že město neposkytlo zastupitelům žádné výše uvedené podklady pro mimořádnou únorovou schůzi, jednak nad dedukcí, že o všem bychom si měli rozhodovat doma. O účelovém zpolitizování tohoto případu pak svědčí fakt uvádění jména zastupitele Ing. Jana Kresana, který se o farní budovu aktivně nezajímal a ani nevyvíjel žádné aktivity na podporu uvedeného návrhu, a také o etablované skupině kritizující všechny kroky města. Ze souvislostí je totiž možné dovodit závěr, že onou etablovanou skupinou autor označuje konkrétní zastupitele, čímž zcela vědomě a neoprávněně poškozuje u občanů jejich práci v obecní samosprávě a nerespektuje pluralitu názorů. Nekoncepční poznámku o kritice všech kroků města ze strany této skupiny by potom prokazatelně vyvrátily zápisy ze schůzí zastupitelstva, a proto ji lze rovněž označit jako zcela nepravdivou.


Pokládám za nepřípustné, aby starosta města veřejně a záměrně šířil nepravdu, pomluvy a ve svých tvrzeních se opíral o nepodložené domněnky vlastních myšlenkových konstrukcí. Ohrožuje tím principy objektivity, zastupitelské demokracie a občanské společnosti a relativizuje důvěryhodnost chodu některých státních institucí, což je varovný signál pro demokraticky fungující společnost. Verbální, natož pak obsahovou kvalitu předkládaného příspěvku považuji za tendenční, emotivně subjektivní, pozbývající nadhledu a věcného přístupu, což v žádném případě nelze omluvit úvodním prohlášením o bezobalovém sdělení. Důrazně odmítám popsané nepravdivé a zavádějící skutečnosti. Zároveň tímto žádám starostu města Lišov, Bc. Jiřího Švece, o veřejnou omluvu v nejbližším vydání Lišovského zpravodaje za ničím nepodložené pasáže, v nichž uvádí, že svými aktivitami napadám část dalších investic a že šířím pomluvy, jimiž mohu způsobit finanční újmu městu Lišov.


PhDr. Aleš František Plávek

nezávislý zastupitel za KDU-ČSL

Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)