Listopadové poselství zbořené fary

Listopadové poselství zbořené fary


Na začátku stál záměr demolice a přebudování historického centra
vesnice. Na konci, zatím, polorozbořená klasicistní budova. Objekt fary v Dolních Slověnicích dopadl podle toho, jak zamýšlelo vedení města od začátku, a jak rozhodlo jeho zastupitelstvo v únoru 2020. Nabízí se tedy otázka, proč kolem toho všeho vznikaly takové, pro někoho až zbytečně vyhrocené okamžiky.


Jako občané bychom se z toho důvodu měli ptát po tom, co a kdo o problematice publikoval a řekl, jakou hloubku to mělo a jak nakládal se sděleními, která bychom mohli považovat za pravdivá. Znát roli, jíž měli sehrát zástupci vedení města, jak přistupovali ke svobodnému vyjadřování ostatních stran, jakou roli sehrají v dalších krocích. Třeba při plánované demolici slověnického trojmostí. Informace o tom všem, včetně souvisejících reakcí, je přitom možné konfrontovat a čerpat hned z několika periodik; od místních listů, Lišovského zpravodaje a Hlasu Lišovska, až po regionální přílohy Mladé fronty. Z elektronicky dostupných zdrojů nabízí řadu expertiz internetové stránky dedictvilisovska.cz, tématu se věnují i stránky Společnosti pro obnovu vesnice a malého města. Zajisté bývá složité se zorientovat, ale nevědomosti v atmosféře chaosu a strachu snadno využije jedna ze stran ve svůj prospěch.
Budova dolnoslověnické fary mizí. Co však přetrvává, je připomínka toho, co její demolici předcházelo bez tolik potřebného konsenzu. Budiž nám farní epizoda lekcí. Poselstvím, že řešení bez širší diskuse, postavená na vratkých základech, nemají dobrého konce a zůstávají bez vítězů. K tomu, aby se to nestalo i napříště, bychom neměli podléhat floskulím politického hlupáctví, cílícího na názorovou manipulaci a rozdělení společnosti, nýbrž na utváření objektivního pohledu napříč názorovou pestrostí. Měli bychom se více zajímat o dění v obci, utvářet si objektivní obraz o jejím fungování uvnitř, ale i venku a na základě toho nejen zodpovědně volit, ale do voleb třeba i kandidovat. Nedávno jsme si připomněli svátek 17. listopadu. Nenechávejme proto slovo demokracie bez obsahu ani jedenatřicet let od pádu socialismu! Jen tak budeme moci obstát před budoucností, před skutečnými hodnotami i sami před sebou.


PhDr. Aleš František Plávek
zastupitel města Lišov
Lišovský zpravodaj 6/2020, s. 29
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)