Stanovisko Spolku pro Hůrky a venkov

Stanovisko výboru spolku k záchraně fary v Dolních Slověnicích


Výbor Spolku pro Hůrky a venkov, coby kolektivní statutární orgán, projednal na své schůzi č. 1/2020, konané dne 13. ledna 2020, situaci ohledně plánované demolice objektu někdejší farní budovy v Dolních Slověnicích.


S ohledem na nové historické skutečnosti, které byly zjištěny k tomuto objektu, a které jeho vznik kladou do posledního decennia 18. století, se výbor spolku jednomyslně vyjádřil pro záchranu stávajícího areálu a všech jeho budov. Římskokatolická fara dlouhodobě patří k dolnoslověnickému sídelnímu centru a spolu s farním kostelem, hřbitovem, trojmostím a dvěma bývalými školními budovami zároveň představuje neodmyslitelné tradiční vybavení a kulturně-historické zázemí zdejší vesnice. To je navíc spoludotvářeno památkově chráněným statkem čp. 19, stojícím při silnici II/148, vedoucí právě k projednávanému objektu. Likvidací fary by se zcela nenávratně rozbil po staletí ucelený architektonický rys Dolních Slověnic a zároveň by se tímto krokem znehodnotila práce předků, jejichž potomci tu žijí dodnes.


Dolní Slověnice jsou sousední vesnicí, pod jejíž kolaturu měly Hůrky náležet od poloviny 19. století, a proto se toto téma našeho mikroregionu velice dotýká. Výbor Spolku pro Hůrky a venkov, s odvoláním na články II a III (zde především odst. 1, písm. k) svých stanov, ale i na kulturní, historický, estetický a morální rozměr, plně podporuje snahy o záchranu zmíněného farního objektu.


Statutární orgán spolku

Pavla Marešová

PhDr. Aleš František Plávek

Bc. Marie Račáková

V Hůrkách dne 14. ledna 2020
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)