Stanovisko Klubu přátel Českých Budějovic

Stanovisko k návrhu na prohlášení areálu fary čp. 29 v Dolních Slověnicích za nemovitou kulturní památku.


Po seznámení se s dostupnými podklady a vlastními zjištěními na místě plně podporujeme návrh na prohlášení areálu bývalé fary čp. 29 v Dolních Slověnicích za nemovitou kulturní památku. Urbanistické a architektonické jádro sídla okolo dominanty kostela sv. Mikuláše a Linharta  spolu s farou, školou a kamenným mostem přes rybník Dvořiště tvoří zcela unikátní harmonický komplex zástavby spolu s okolní krajinou na pomezí Českobudějovicka a Třeboňska. Zásadní hodnota areálu právě spočívá v celkové malebnosti místa.


Je-li důvodem odstranění tak významného  objektu v centru optimálně se rozvíjející obce rozšíření komunikace pro kamionovou dopravu, považujeme  tento záměr za dehonestující tradice péče o kulturní prostředí, což by mělo být v přirozeném zájmu každé lokální samosprávy.  Bouráním objektu fary, plánované v roce 2020, bychom se ocitli v období našich novodobých dějin, kdy dominovala mocenská nekulturní zvůle, někdy maskovaná jakoby pokrokem, s jejímiž následky se některá sídla potýkají do dneška.


Plně podporujeme zachování objektu fary jako nedílné součásti našeho národního kulturního dědictví.


Za Klub přátel Českých Budějovic   

předseda: Ing. arch. Vladimír Musil

V Českých Budějovicích 19. prosince 2019   
Tři facky

TŘI FACKY

Úvodník magazínu barbar! od šéfredaktora Jana Štiftera, č. 2020-1
Nebuďme lhostejní

Nebuďme lhostejní

Autor: Ing. arch. Karel Kuča, SOVAMM, 27. 9. 2020
Budova fary v Dolních Slověnicích

Budova fary v Dolních Slověnicích

Článek od PhDr. A. F. Plávka a Mgr. J. Elišky otištěný v Lišovském zpravoda...
Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Památková hodnota bývalé fary v Dolních Slověnicích

Autor: Ing. arch. Karel Kuča (odborník na památkovou péči, architekturu a u...
Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Historický význam fary v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Daniel Kovář (historik, archivář, autor publikací o Lišově a o...
Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Památková hodnota mostů v Dolních Slověnicích

Autor: PhDr. Radim Urbánek (odborník na technické památky)
Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Hledisko ochrany krajinného rázu Dolních Slověnic

Autor: doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. (architekt, urbanista a krajinář)
Historický úvod k areálu fary

Historický úvod k areálu fary

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář, autor publikací a č...
Historický úvod k mostům

Historický úvod k mostům

Autor: PhDr. Aleš František Plávek (historik, archivář)